Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Prawo ochrony środ.

Czasy, w których wielki przemysł był główną przyczyną zanieczyszczenia wód powierzchniowych, czyli jezior, rzek i potoków, minęły bezpowrotnie. Chcąc utrzymać się na rynku, zakłady przemysłowe prowadzą gospodarkę wodną w sposób oszczędny i zgodny z obowiązującym prawem. Za chwilę postaram się wyjaśnić, w jaki sposób obowiązujący stan prawny wymusza na zakładach przemysłowych racjonalne gospodarowanie wodą pobieraną ze środowiska naturalnego.

Czytaj więcej: Odpowiedzialność za stan czystości wód powierzchniowych świetle obowiązującego prawa

Omówiono źródła historyczne prawa dotyczące ochrony środowiska. Przedstawiono sposób tworzenia prawa międzynarodowego w oparciu o lokalne prawo zwyczajowe. Omówiono zasady polityki ekologicznej stosowanej w UE. Przedstawiono nowe wyzwania naukowe i techniczne, do których musi dostosować się prawo ekologiczne. Ukazano specyfikę i odmienność ochrony środowiska w procesie globalizacji i rozwoju zrównoważonym i trwałym w sposób syntetyczny  odzwierciedlający  różnice w filozofii i w źródłach prawa.

Czytaj więcej: Europejskie prawo środowiska

Konstytucja, zwana też ustawą zasadniczą, określa podstawowe zasady działania państwa. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zawiera liczne zapisy dotyczące środowiskiem i jego ochrony. Oto one:

Czytaj więcej: Ochrona środowiska w Konstytucji RP

Ochrona środowiska jest tak rozległą dziedziną życia, że kwiestie z nią związane są regulowane przez szereg ustaw i rozporządzeń. Poniżej zamieszczamy spis najważniejszych ustaw bezpośrednio lub pośrednio odnoszących się do środowiska i jego ochrony.


Czytaj więcej: Ustawy i rozporządzenia 

Choć statutowym terenem działań "Zielonej Ziemi" jest cały kraj, stowarzyszenie najwięcej akcji prowadzi w rodzinnym Radzionkowie. Stąd w tym miejscu prezentujemy uchwały Rady Miasta Radzionków, choc z czasem pojawią się tu akty prawa miejscowego obowiązujące w sąsiednich gminach.

Uchwała nr XXXIV/231/2005
Rady Miasta Radzionków

z dnia 28 września 2005 roku

w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radzionków


Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r.
Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu,

Rada Miasta Radzionków
Uchwala, co następuje:
Ustalić szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Radzionków


ROZDZIAŁ I

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radzionków dotyczące wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

§ 1.

1. Do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tj. opakowań szklanych, opakowań plastikowych i makulatury służą znormalizowane pojemniki, oznaczone nazwą lub logo właściciela.
2. Przyjmuje się częstotliwość wywozu odpadów, o których mowa w ust. 1 - dwa razy
w miesiącu.
3. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 są rozstawione na terenie użyteczności publicznej i na terenach osiedli mieszkaniowych.
4. Zabrania się wrzucania i pozostawiania przy pojemnikach innych odpadów aniżeli wymienione w ust. 1.
5. Na terenach zabudowy jednorodzinnej właściciele nieruchomości prowadzą selektywną zbiórkę odpadów komunalnych tj. opakowań szklanych, opakowań plastikowych i makulatury. Odpady gromadzone są w workach foliowych wydawanych przez firmę wywozową. Wywóz zgromadzonych odpadów z terenu nieruchomości odbywa się, co najmniej jeden raz w miesiącu wg ustalonego harmonogramu.
6. Do zbiórki odpadów wielkogabarytowych przeznaczone są kontenery o pojemności
od 6,5 m3. Kontenery będą ustawione w danym rejonie miasta wg ustalonego harmonogramu wywozu odpadów wielkogabarytowych. Kontenery służą
do pozbywania się odpadów komunalnych, które ze względu na swe wymiary nie mieszczą się w pojemnikach znajdujących się na terenie nieruchomości. Zabronione jest składowanie w kontenerach gruzu, popiołu, odpadów roślinnych itp. odpadów.


§ 2.

Utrzymanie czystości i porządku należy do obowiązków:
1) właściciela nieruchomości, współwłaściciela, użytkownika wieczystego, samoistnego posiadacza oraz do jednostki organizacyjnej i do osoby posiadającej nieruchomość
w zarządzie lub w użytkowaniu a także do innego podmiotu władającego nieruchomościami – na terenie nieruchomości łącznie z chodnikiem położonym bezpośrednio przy granicy nieruchomości,
2) zarządu drogi – na drogach do niego należących :
a) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych i utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – na drogach publicznych,
b) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej,
c) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników jeżeli zarząd drogi pobiera opłatę z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku,
3) kierownika budowy – na terenie budowy,
4) jednostek użytkujących tereny służące komunikacji publicznej – na przystankach komunikacji,
5) osób sprawujących zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany – w budynkach wielolokalowych, w których ustanowiono odrębną własność lokali,
6) gminy – na pozostałych terenach.

§ 3.

Podmioty wymienione w § 2, na których ciąży obowiązek utrzymania czystości
i porządku na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych miasta Radzionków zobowiązane są do:
1) utrzymania czystości i porządku budynków oraz ich otoczenia w obrębie nieruchomości w sposób, zapewniający bezpieczeństwo, właściwy stan sanitarno - porządkowy, przeciwpożarowy, estetyczny itp.
2) wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych stałych, których typy określa § 7 oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
3) wyposażenie budynków wielolokalowych w „Regulaminy porządku domowego”,
4) oczyszczania chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości z błota, śniegu i innych zanieczyszczeń,
5) odprowadzania odpadów ciekłych do kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej,
a w przypadku braku takiej możliwości do gromadzenia ich w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalniach ścieków bytowych spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych,
6) posiadania aktualnej umowy i dowodów płacenia za wywóz odpadów z podmiotem posiadającym zezwolenie na wykonywanie usług w zakresie usuwania odpadów komunalnych z terenu Radzionkowa lub rachunków za przyjęcie odpadów
na wysypisko.

§ 4.

1. Zabrania się gromadzenia na terenie nieruchomości przedmiotów zbędnych,
a w szczególności niebezpiecznych dla życia, zdrowia i otoczenia stanowiących zagrożenie pożarowe, sanitarne, porządkowe itp. oraz ich porzucania w miejscach
do tego nie przeznaczonych.
2. Zabrania się spalania odpadów komunalnych w domowych instalacjach i urządzeniach centralnego ogrzewania i piecach kuchennych za wyjątkiem odpadów z drewna, trocin, papieru i tektury.
3. Odpady z ogrodów ulegające biodegradacji mogą być gromadzone selektywnie
na terenie nieruchomości i poddawane procesom kompostowania.
§ 5.

1. Mycie pojazdów samochodowych jest dozwolone tylko w miejscach wyznaczonych przez właścicieli i zarządców nieruchomości. Powstające przy myciu samochodów ścieki powinny być odprowadzane do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych.
2. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych w wodach powierzchniowych oraz nad brzegami tych wód.
3. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego zabrania się napraw pojazdów samochodowych oraz prowadzenia robót blacharsko-lakierniczych. Dopuszcza
się jedynie wykonywanie napraw awaryjnych.

ROZDZIAŁ II

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radzionków dotyczące rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagań dotyczących
ich rozmieszczania oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym.
§ 6.

1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości przeznaczone są:
1) pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności od 120 l
do 6500 l,
2) specjalne worki z oznakowaniem przeznaczenia,
3) pojemniki kontenerowe na odpady wielkogabarytowe i gruz,
2. Do zbierania odpadów na drogach publicznych przeznaczone są kosze uliczne
o pojemności od 30 l do 70 l.
3. Do selektywnej zbiórki odpadów przeznaczone są pojemniki lub worki odpowiednio oznakowane w zależności od rodzaju gromadzonych odpadów.
4. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć nieprzepuszczalne dna
i ściany ze szczelnym przykryciem z zamykanym otworem do usuwania nieczystości.

§ 7.

1. Pojemniki na odpady stałe powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych dla pracowników jednostek wywozowych na twardej i równej powierzchni.
2. Miejsca, o których mowa w ust. 1 usytuowuje się:
1) w odległości co najmniej 10 m od okien i drzwi budynków, przy zabudowie wielomieszkaniowej ( odstępstwo od tej zasady podlega uzgodnieniu pomiędzy właścicielem lub zarządcą a Państwową Inspekcją Sanitarną ),
2) w odległości co najmniej 3 m od okien i drzwi przy zabudowie jednorodzinnej.

§ 8.

1. Przy rozmieszczeniu pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy kierować się niżej wymienionymi zasadami:
1) w zwartej wielorodzinnej zabudowie mieszkaniowej zwłaszcza wysokiej preferuje się stosowanie pojemników minimum 1100 l,
2) w zabudowie jednorodzinnej preferuje się stosowanie pojemników 120 l,
3) pojemniki grupowane są nie więcej niż 10 szt. w jednym miejscu zapewniającym bezpieczny dojazd pojazdom samochodowym,
4) ustawienie pojemników powinno zapewnić łatwy dostęp dla mieszkańców w tym również dla osób niepełnosprawnych,
5) pojemniki na odpady muszą :
a) być wyposażone w szczelną pokrywę zabezpieczającą przed dostępem robactwa, zwierząt i opadami atmosferycznymi,
b) być okresowo oczyszczane i odkażane oraz posiadać estetyczny wygląd.

2. Rozmieszczenie koszy ulicznych odbywa się według odrębnych ustaleń pomiędzy zlecającym a wykonującym usługi z uwzględnieniem indywidualnych wymogów
w tym zakresie, a w szczególności wzdłuż ciągów handlowych, na przystankach komunikacji publicznej i w miejscach wzmożonego ruchu pieszego.
3. Właściciele bądź użytkownicy kiosków, straganów i lokali użytkowych na terenie miasta powinni ustawić przy wymienionych obiektach kosze na odpady na czas otwarcia lokalu lub obiektu.
4. Zarządy Pracowniczych Ogródków Działkowych powinni wyposażyć tereny ogródków przynajmniej w jeden kontener na odpady komunalne.

ROZDZIAŁ III

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radzionków dotyczące częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9.

1. Usuwanie odpadów stałych nie segregowanych z pojemników odbywa się regularnie
w odstępach czasu uniemożliwiających biologiczny rozkład nagromadzonych nieczystości.
2. Przyjmuje się częstotliwość wywozu odpadów, o których mowa w ust. 1:
1) z terenu zabudowy jednorodzinnej – co najmniej dwa razy w miesiącu,
2) z terenu osiedli mieszkaniowych i budynków wielolokalowych, co najmniej jeden raz w tygodniu,
3) z terenów handlowo-usługowych co najmniej jeden raz w tygodniu,
4) jeden raz na pół roku dla odpadów wielkogabarytowych.
3. Usuwanie odpadów stałych segregowanych z pojemników lub worków foliowych, koszy ulicznych oraz odpadów ciekłych ze zbiorników bezodpływowych odbywa się regularnie w odstępach czasu uniemożliwiających przepełnienie pojemników, koszy
i zbiorników.

§ 10.

1. Odpady stałe nie segregowane wywożone są na wysypisko komunalne i tam unieszkodliwiane zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.
2. Odpady ciekłe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej.
W przypadku braku takiej możliwości podlegają gromadzeniu bezodpływowych szczelnych zbiornikach bezodpływowych wykonanych zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa budowlanego i wymogami ochrony środowiska. Odprowadzanie ścieków do kanalizacji wymaga uzgodnienia z Zakładem Gospodarki Komunalnej
w Radzionkowie. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych realizowane jest przez właściciela nieruchomości poprzez zlecenie usługi firmie posiadającej stosowne zezwolenie.
§ 11.

1. Odpady komunalne usuwane są :
1) indywidualnie tj. przez właściciela nieruchomości na jego odpowiedzialność,
2) zbiorowo tj. przez uprawnione do tego podmioty świadczące usługi w tym zakresie.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przedstawiania na żądanie uprawnionych organów aktualnej umowy i dowodów płacenia za wywóz odpadów komunalnych podmiotom posiadającym zezwolenie na wykonywanie usług komunalnych lub rachunków za przyjęcie odpadów na wysypisko.
3. Zabrania się gromadzenia odpadów na terenie miasta w miejscach do tego nie przeznaczonych.


ROZDZIAŁ IV

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radzionków dotyczące obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 12.

1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami (zwane dalej właścicielami) psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, a w szczególności sprawowania dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia.
2. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy.
Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych
i pod warunkiem, ze pies ma kaganiec, a właściciel ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
3. Właściciele psów i innych zwierząt domowych są zobowiązani do reagowania
w sytuacjach zakłócania spokoju przez zwierzę.
4. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zniszczeń i zanieczyszczeń z terenów i pomieszczeń przeznaczonych do użytku publicznego jak place, ulice, chodniki, parkingi, zieleńce, skwery i inne.
5. Właściciel psa ma obowiązek przytwierdzić do obroży znaczek ewidencyjny.
Znaczki ewidencyjne wydawane będą na każdy rok kalendarzowy, nieodpłatnie
po okazaniu dowodu wpłat podatku od posiadania psa i aktualnego zaświadczenia
o szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Osoby zwolnione od podatku od posiadania psa otrzymają znaczek ewidencyjny po okazaniu aktualnego zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Ewidencję psów prowadzi Gmina Radzionków.
ROZDZIAŁ V

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radzionków dotyczące wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 13.

Hodowla zwierząt gospodarskich jest możliwa jedynie na terenach i w budynkach
do tego przeznaczonych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami,
w szczególności budowlanymi, sanitarnymi i innymi.


§ 14.

1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich winno odbywać się w sposób nie powodujący zanieczyszczenia terenu przyległego, zanieczyszczenia powietrza odorami,
jak też w sposób nie stwarzający uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości.
§ 15.

1. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do:
1) dbania o to aby zwierzęta nie powodowały zagrożenia bezpieczeństwa
i uciążliwości dla otoczenia,
2) przepędzania zwierząt w sposób nie kolidujący z ruchem drogowym, szczególnie
w obrębie dróg o dużym natężeniu ruchu.


§ 16.

Wprowadza się całkowity zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich w budynkach wielolokalowych i obiektach im przynależnych oraz na terenach osiedli mieszkaniowych.


ROZDZIAŁ VI

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radzionków dotyczące wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 17.

1. Obowiązek przeprowadzania deratyzacji, polegającej na jednoczesnym wyłożeniu
(z zachowaniem środków ostrożności) właściwej trutki spoczywa na wszystkich właścicielach nieruchomości mieszkalnych, użytkowych, zakładów handlowych, usługowych, sklepów, magazynów, obiektów spożywczych i przetwórni, stanowiących własność państwową, spółdzielczą lub prywatną.
2. Ustala się, że teren mieszczący się w granicach administracyjnych gminy podlega dwukrotnej deratyzacji w ciągu każdego roku, w okresach:
1) wiosennym,
2) jesiennym.
3. Szczegółowe zasady przeprowadzania deratyzacji na terenie gminy ustala Burmistrz Miasta Radzionków w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz każdorazowo na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

§ 18.

1. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w niniejszej uchwale podlega karze grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Kontrolę i egzekwowanie przepisów niniejszej uchwały powierza się pracownikom Referatu Gospodarki Komunalnej i innym osobom wyznaczonym przez Burmistrza Miasta.
§ 19.

Tracą moc:
1) uchwała nr 52/98 Rady Miejskiej w Radzionkowie z dnia 01 czerwca 1998 roku
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radzionków dotyczących wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku
na terenie nieruchomości,
2) uchwała nr 53/98 Rady Miejskiej w Radzionkowie z dnia 01 czerwca 1998 roku
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radzionków dotyczących częstotliwości, zasad i sposobu usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
3) uchwała nr 54/98 Rady Miejskiej w Radzionkowie z dnia 01 czerwca 1998 roku
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radzionków dotyczących rodzaju urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także zasad ich rozmieszczania,
4) uchwała nr 55/98 Rady Miejskiej w Radzionkowie z dnia 01 czerwca 1998 roku
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radzionków dotyczących wymagań w zakresie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 20.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 21.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ mgr inż. Michał Cyl


Uchwała nr XXVII/181/2005
Rady Miasta Radzionków

z dnia 20 stycznia 2005 roku

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Radzionków
na lata 2004 – 2015”Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 01.142.1591 z późn. zmian.) oraz
art. 17 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 01.62.627 z późn. zmian.),

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1.

Przyjąć „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Radzionków na lata 2004 – 2015” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ mgr Jan Bula


Uchwała nr XXVII/180/2005
Rady Miasta Radzionków

z dnia 20 stycznia 2005 roku

w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Radzionków
na lata 2004 – 2015”Działająca na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 01.142.1591 z późn. zmian.) oraz art. 17 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 01.62.627 z późn. zmian.) w związku z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 01.62.628 z późn. zmian.)

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1.

Przyjąć „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Radzionków na lata 2004 – 2015” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ mgr Jan BulaCzytaj więcej: Akty prawa miejscowego